VI BISTÅR MED TVISTELØSNING INNENFOR DE FLESTE BRANSJER

Tvisteløsning

Både som privatperson og næringsdrivende kan man komme i konflikter hvor uenigheten er vanskelig å løse. Du skal da vite at tvisteløsning er vårt fremste spesialområde, og vi vil alltid tilstrebe å finne den beste løsningen for vår klient. Vi er også veldig bevisste på at tvisten krever mye ressursmessig og personlig av de involverte.

Ha rett vs. få rett

En slik prosess starter gjerne med å avklare faktum og rettsregler. Ofte vil klarlegging av sakens faktiske sider være det mest utfordrende. Her trenger du advokater som evner å skille «skitt fra kanel», og som kan hjelpe deg med å grave fram avgjørende bevis. Ikke minst må også advokaten vite hva domstolen vil anse som bevist og dermed legge til grunn for løsningen. Dessverre er det å ha rett ikke alltid ensbetydende med å rett.

Langsiktighet

Vi tilstreber også at tvisten blir løst på en god måte, og uten at forholdet mellom partene belastes mer enn nødvendig. Ofte vil partene ha kontakt med hverandre også etter tvisten er løst, kanskje skal en langsiktig kommersiell relasjons videreføres, et arbeidsforhold bestå eller det er en familierelasjon. Da gjelder det å opptre profesjonelt, heve blikket og ha langsiktige mål. Det innebærer også at forhandlinger, og kanskje mekling, er formålstjenlig i de aller fleste saker.

Alternativ tvisteløsning

Dersom det ikke lar seg gjøre å komme til en minnelig løsning gjennom forhandlinger, har alternative tvisteløsninger stadig blitt viktigere i tillegg til tradisjonell domstolprosess. Kanskje vil en privat voldgiftbehandling være en bedre løsning? Vi har også erfaring fra dommerbordet og som voldgiftsdommer. I tillegg har vi naturligvis ført lang rekke tvister for de fleste domstoler og tvisteløsningsorganer. Står du overfor en tvist kan du derfor være trygg på at du hos oss vil være i de beste hender.


Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"tvisteløsning er vårt fremste spesialområde, og vi vil alltid tilstrebe å finne den beste løsningen for vår klient"