Artikkel

Har du gitt forskudd på arv? Lag gavebrev i løpet av 2020!

Har du gitt forskudd på arv, som skal gå til fratrekk i mottakerens arvelodd ved det endelige arveoppgjøret? Da er det viktig at du sørger for at dette kommer klart til uttrykk innen utløpet av 2020.

Endring i ny arvelov

I henhold til dagens arvelov, så kan giver når som helst bestemme at en gave som har blitt gitt, skal anses å være et arveforskudd i lovens forstand. Det betyr at giver kan gi bort for eksempel en fast eiendom uten å presisere at gaven er et arveforskudd, for deretter 10 år senere å fastsette at gaven skal gå til fratrekk i mottakerens arvelodd i det endelige arveoppgjøret. Dette skaper liten forutsigbarhet for mottakeren, og har også bydd på mange konflikter.

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Denne angir at dersom en gave skal anses som forskudd på arv, så må dette bli satt som en betingelse på det tidspunktet gaven blir gitt. Det bør da bli utformet et skriftlig gavebrev (eller testament), som presiserer at gaven skal være forskudd på arv.

Ovennevnte innebærer at dersom du tidligere har gitt bort gaver som du ønsker at skal gå til fratrekk i mottakerens arvelodd, så må du i løpet av 2020 kontrollere om dette har kommet skriftlig til uttrykk. Dersom dette ikke har kommet skriftlig til uttrykk, så må du utforme et gavebrev som angir at gaven skal være forskudd på arv. Etter 1. januar 2020 vil det altså ikke være mulig å fastsette arveforskudd for gaver som allerede har blitt gitt.

Hva bør et gavebrev inneholde?

Gavebrevet bør ikke bare presisere at gaven skal være forskudd på arv. Giver bør også ta stilling til om f.eks. en pengegave skal oppjusteres i henhold til konsumprisindeksen, og om arveforskuddet skal være mottakerens særeie. Her er det imidlertid viktig å nevne at en særeieklausul må fastsettes samtidig som gaven blir gitt, og en slik klausul kan altså ikke bli fastsatt i etterkant. Det er videre viktig å respektere arvelovens regler om pliktdelsarv.


Ønsker du bistand til å opprette gavebrev, eller har du andre spørsmål i forbindelse med arv og skifte? Kontakt oss via hjemmesiden, per e-post eller på telefon.

Kontaktperson arv og skifte:

Advokat Jeanette Sandberg – tlf 984 76 209

"Etter 1. januar 2020 vil det altså ikke være mulig å fastsette arveforskudd for gaver som allerede har blitt gitt."