Artikkel

Kjenn din kontrakt!

Kontrakter brukes i dagligtalen om det skriftlige dokumentet som en avtale er inngått ved. Og siden mange forstår utfordringen med muntlige avtaler, om de er aldri så bindende, så inngås det derfor gjerne skriftlige kontrakter. Privatpersoner bruker ofte standardkontrakter, som regel funnet på internett, for eksempel hentet fra forbrukerrådet.no. Mens næringsdrivende bruker et utall forskjellige kontrakter. En felles utfordring er imidlertid at både privatpersoner og profesjonelle i for stor grad slår seg til ro med det faktum alene at de har en kontrakt.

Balanse i kontrakten?

Det finnes ulike typer standardkontrakter. Noen er fremforhandlet mellom bransjeorganisasjoner og vil da gjerne være laget for å være balanserte mellom partene. Andre kan være utarbeidet av interesseorganisasjoner for et spesielt formål, med tilsvarende ambisjoner om å være balansert. Samtidig finnes det også standardkontrakter som er mer ensidige i sitt innhold. Men er balansert alltid balansert?

Endringer og tilføyelser

Vær oppmerksom på at små tilføyelser eller endringer kan endre kontrakter i stor grad. Det er derfor nødvendig å gjøre en konkret vurdering av hva en endring vil innebære for samtlige øvrige bestemmelser i kontrakten. Særlig vil tilføyelser om forbehold kunne få stor betydning.

Vederlagets betydning

Vederlaget, altså prisen som skal betales for varen eller tjenesten, vil alltid variere. Og selv om kontrakten for øvrig er balansert, vil kjøpesummens størrelse likevel kunne føre til en ubalanse. Et illustrerende eksempel kan være ved kjøp av bruktbil, hvor kjøpekontrakten generelt medfører en balansert fordeling av rettigheter og plikter mellom kjøper og selger. Samtidig er kjøpesummen satt veldig lavt, kanskje basert på hva partene har diskutert muntlig. Da vil kjøpekontrakten likevel kunne ha en ubalanse som følge av at selger får uforholdsmessig lite betalt for den risikoen han ellers påtar seg ved kontraktens forpliktelser.  Tilsvarende vil en entreprenør som priser et oppdrag svært lavt, kanskje ikke ha kalkulert inn en del av de forpliktelsene som ligger i kontrakten utover selve hovedforpliktelsen. Dette fører til en ubalanse som vil kunne få store konsekvenser.

Henvisninger

I mange bransjer er det vanlig å henvise til standardkontrakter, uten at disse inntas i eller vedlegges kontrakten. Erfaring tilsier at dette mange ganger gjøres svært ukritisk, enten fra den ene parten eller fra begge parters side. Særlig i bygg- og anleggsbransjen henvises det til såkalte NS-kontrakter, uten at partene har noe særlig bevisst forhold om hva dette innebærer. Disse standardkontraktene inneholder det omfattende regelverk med forpliktelser for partene, slik at manglende oversikt her mildt sagt er risikosport. Et viktig tips her er at man før kontrakten signeres identifiserer hvilke forpliktelser kontrakten vil kunne medføre på ulike stadier i prosessen, og ta i bruk eller lage et system for påminnelser underveis knyttet til dette.

Praktisering av kontrakten

Enten man har et system for påminnelser eller ikke, er det kritisk at man tar kontrakten i bruk for de tilfellene den er ment å regulere. Dersom partene har en avtale, men ikke følger denne, risikerer man at kontrakten også på andre områder vil bli satt til side om det skulle oppstå en konflikt.

Vårt råd er derfor: Kjenn din kontrakt – og ta den i bruk!


Vi har spisskompetanse på kontraktsrett og tvister i denne forbindelsen.

Trenger du bistand knyttet til kontraktsrett? Kontakt oss via hjemmesiden eller på telefon 33 31 67 68.

"En felles utfordring er imidlertid at både privatpersoner og profesjonelle i for stor grad slår seg til ro med det faktum alene at de har en kontrakt"