Nyhet

Ny bestemmelse i avhendingsloven i kraft 1. januar 2019

Fra og med 1. januar 2019 må næringsdrivende som selger nyoppført bolig til forbruker stille garanti når salget finner sted innen 6 måneder etter at boligen er fullført. Garantien vil være den samme som etter bustadoppføringsloven § 12.

Bestemmelsen lyder slik:

Ǥ 2-11.Garanti for oppfylling av avtalen

Ved sal av ny eigarbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføringa av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøparen er forbrukar»

Begrunnelsen for dette er av justis- og beredskapsdepartementet angitt som følger:

«Siden flere av hensynene bak garantireglene også gjør seg gjeldende ved forbrukerkjøp av ny bolig, slutter departementet seg til utvalgets forslag om å innføre en plikt til å stille garanti også for avtaler om ny bolig etter avhendingslova. En slik utvidelse er i samsvar med reguleringer ellers i bustadoppføringslova og avhendingslova. Ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig er det på flere punkter noenlunde likeartet regulering uansett om avtalen omfattes av bustadoppføringslova eller avhendingslova, jf. særlig avhendingslova § 1-2 annet ledd. Bakgrunnen for dette er at det noen ganger kan være tilfeldig om avtalen blir inngått før eller etter at boligen er fullført, og dermed om avtalen omfattes av bustadoppføringslova eller avhendingslova, jf. bustadoppføringslova § 1 første ledd bokstav b. Lovgiver har ønsket å unngå at slike tilfeldigheter skal ha betydning for forbrukerens rettigheter i avtalen med entreprenøren. jf. Ot.prp.nr.21 (1996–1997) side 22. Departementet legger på tilsvarende måte vekt på at lovforslaget bør motvirke at grensen mellom bustadoppføringslova og avhendingslova gir tilfeldige utslag for så vidt gjelder garantireglene. Etter gjeldende rett kan man se for seg en situasjon hvor to forbrukere på samme dag kjøper hver sin bolig av samme utbygger i samme byggefelt. Den ene boligen er akkurat fullført og blir solgt etter avhendingslova uten garanti, mens det gjenstår litt arbeid på den andre boligen, som blir solgt etter bustadoppføringslova med garanti. Departementets forslag til endringer i avhendingslova vil innebære at slike tilfeller behandles likt med hensyn til garantiplikten»

Samtidig er det også foretatt endringer i garantireglene i bustadoppføringsloven § 12 som i praksis medfører at rettstilstanden er reversert til slik denne var før endringslov nr. 94/2016.

"lovforslaget bør motvirke at grensen mellom bustadoppføringslova og avhendingslova gir tilfeldige utslag for så vidt gjelder garantireglene"