Aktuelt

Råd til entreprenører som blir berørt av koronaviruset

Tilbakemeldingen fra entreprenører er at bransjen så langt i liten grad er påvirket av den pågående virus-situasjonen. Likevel er det ikke til å komme fra at ansatte i karantene og stengte landegrenser i større eller mindre grad vil kunne få følger for fremdriften.

Vårt budskap til entreprenørene er derfor at det er viktig å være tidlig ute med å varsle kontraktsparter hvis det viser seg at egen fremdrift, eller fremdriften til underleverandører og/eller underentreprenører vil bli berørt.

Pass på varslingsfristene

De fleste standardkontrakter har bestemmelser om force majeure. Etter kontrakten er man vanligvis pålagt å varsle kontraktsmotparten «uten ugrunnet opphold», som innebærer en svært kort varslingsfrist. Vær derfor raskt ute med varsling. Krav kan gå tapt dersom de ikke varsles i tide.

Sørg for at varslingen oppfyller kontraktens krav til varsling

Ofte vil man ikke ha full oversikt over følgene av hindringen i det den oppstår. Men man kan ikke vente med å varsle til man har den fulle oversikten. Det er som nevnt viktig å varsle raskt.

Det første varslet kan være noe omtrentlig, men man bør så langt det lar seg gjøre beskrive hva hindringen består i og hva som kreves (fristforlengelse og/eller vederlagsjustering). Hvis det oppstår nye hindringer underveis, må disse varsles på samme måte fortløpende.

Så snart situasjonen er mer avklart, må varselet følges opp med et nytt varsel hvor kravet angis konkret og begrunnes. Dette etterfølgende varselet må også etter de fleste standardkontrakter sendes «uten ugrunnet opphold» etter at grunnlaget for å sende varselet foreligger. Også her gjelder det å være raskt ute.

Vær også oppmerksom på hva som er fastsatt om hvordan varselet skal gis (skriftlig, e-post osv.) og at det sendes til den som etter kontrakten skal motta varsler.

Krev både fristforlengelse og vederlagsjustering

Bestemmelsene om force majeure gir i utgangspunktet kun rett til fristforlengelse.

Det kan imidlertid tenkes at situasjonen vi nå står i, med omfattende offentlige pålegg og begrensninger er å anse som et uforutsett offentlig vedtak, som også kan gi rett på vederlagsjustering.

Vi vil derfor anbefale at det varsles om både fristforlengelse og vederlagsjustering. Dermed holdes muligheten åpen, og man kan vurdere dette konkret opp mot avtalen når situasjonen har kommet mer under kontroll.

Sørg for god dokumentasjon

Det må kunne dokumenteres at det foreligger en hindring, som er utenfor egen kontroll og som ikke kan unngås eller overvinnes med rimelige midler. Be derfor om å få eventuelle muntlige beskjeder bekreftet pr. e-post, ta bilder og noter ned hvilke tiltak som er forsøkt for å overvinne hindringen.

Besvar varsler du selv mottar og send dem videre

Hvis du mottar varsler fra underentreprenører, er det viktig at du følger opp dem også. De må besvares. Svarplikten oppstår vanligvis først etter at spesifisert og begrunnet krav foreligger, men det kan være hensiktsmessig å også besvare et nøytralt varsel. Hvis et spesifisert og begrunnet krav ikke besvares, går retten til å fremme innsigelser tapt og kravet anses akseptert.

Pass på at varsler du selv mottar blir sendt videre til totalentreprenør eller byggherre, dersom det er grunnlag for å føre kravet videre.

Ta forbehold i nye tilbud og kontrakter

Bestemmelsene om force majeure er som regel formulert slik at man ikke kan gjøre gjeldende hindringer som man burde ha tatt i betraktning ved kontraktsinngåelsen.

Vi står nå i en uavklart situasjon hvor det grunn til å forvente at det kan oppstå problemer med å få leveranser, ansatte kan bli satt i karantene og byggeplasser med påvist smitte kan bli pålagt å stenge. Det er derfor viktig å ta forbehold som dekker slike situasjoner.

Gjør også interne vurderinger

Det som her er nevnt, handler om å ivareta sine rettigheter og forpliktelser overfor kontraktsparter. Som entreprenør må man også ta interne vurderinger, blant annet vurdere om permitteringer er et hensiktsmessig og nødvendig tiltak.


Har du konkrete spørsmål kan du kontakte oss som vanlig via nettsiden, på telefon eller e-post. Vi gjennomfører tiltak som gjør at vi kan holde åpent og bistå våre kunder gjennom krisen. Møter gjennomføres via telefon eller videokonferanse.

Kontaktpersoner bygg og anlegg:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"De fleste standardkontrakter har bestemmelser om force majeure. Etter kontrakten er man vanligvis pålagt å varsle kontraktsmotparten «uten ugrunnet opphold», som innebærer en svært kort varslingsfrist. Vær derfor raskt ute med varsling. Krav kan gå tapt dersom de ikke varsles i tide."