Artikkel

Dette bør du vite om konkurranseklausuler i arbeidsforhold

En ansatt har som utgangspunkt ikke anledning til å drive konkurrerende virksomhet mens arbeidsforholdet består. Dette følger av den alminnelige lojalitetsplikten.

Når arbeidsforholdet opphører, står derimot arbeidstakeren i utgangspunktet fritt til å ta ansettelse hos en konkurrent eller starte egen konkurrerende virksomhet. Det kan imidlertid avtales begrensninger i den ansattes rettigheter etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Dette gjøre ofte ved at det inntas en konkurranseklausul i arbeidsavtalen.

Tidligere var konkurranseklausuler lovregulert i en skjønnsmessig bestemmelse i avtaleloven § 38. Men i 2016 fikk arbeidsmiljøloven et eget kapittel om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. De nye lovbestemmelsene bidro til klargjøring, men også en innskjerping.

Det har gått noen år siden lovendringen, men vårt inntrykk er at mange bedrifter opererer med gamle kontrakter som ikke er tilpasset de nye reglene. Her har vi derfor helt kort sammenfattet noe av det viktigste du bør vite om konkurranseklausuler.

Reglene i arbeidsmiljøloven er såkalt preseptoriske regler, dvs. at de ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstakeren. Arbeidsmiljøloven oppstiller derfor yttergrensen for hva som lovlig kan avtales om konkurranseklausuler.

  • En konkurranseklausul må være skriftlig, men det er ikke noe krav om at den må være inntatt i arbeidsavtalen.
  • Maksimal tillatt lengde på en konkurranseklausul er ett år.
  • Konkurranseklausuler er underlagt en proporsjonalitetsbegrensning og kan bare gjøres gjeldende så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse. Hvis konkurranseklausulen er mer vidtrekkende enn det som er nødvendig, kan den bli satt helt eller delvis til side.
  • Arbeidsgiver plikter å betale kompensasjon til arbeidstakeren i perioden klausulen gjelder. Kompensasjonen skal tilsvare full lønn opp til ca. 800 000 kr, men en noe lavere andel av lønn som overstiger nevnte beløp. Dette gjelder selv om det er uttrykkelig avtalt at den ansatte ikke har krav på vederlag.
  • Arbeidsgiver kan ensidig si opp en konkurranseklausul. Dette er et unntak fra den klare hovedregelen om at begge parter er bundet av en (arbeids)avtale og at det kreves enighet for å gjøre endringer.
  • En avtalt konkurranseklausul faller bort hvis arbeidsgiver ikke aktivt foretar seg noe innen fire uker etter at oppsigelse er mottatt. For at konkurranseklausulen skal få rettslig virking må arbeidsgiver innen nevnte frist redegjøre skriftlig for om og i hvilken grad konkurranseklausulen gjøres gjeldende. Hvis arbeidsgiver glemmer å gi slik redegjørelse eller oversitter fristen, har konkurranseklausulen bortfalt med endelig virkning.
  • Hvis arbeidstakeren avskjediges, er fristen for å gi slik redegjørelse én uke.
  • En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende hvis arbeidsgiver sier opp ansettelsesforholdet begrunnet i virksomhetens forhold (nedbemanning/omorganisering).
  • Daglig leder kan fraskrive seg rettighetene i arbeidsmiljøloven, men bare hvis det gjøres ved en skriftlig avtale om etterlønn som inngås før fratreden. Det er avtalefrihet om etterlønnens størrelse.
  • Det kan inngås avtale om en kundeklausul i tillegg til eller i stedet for en konkurranseklausul. Kundeklausuler utløser ikke krav på vederlag (lønn). For mange virksomheter kan derfor kundeklausuler være et bedre alternativ ettersom det gir tilstrekkelig beskyttelse, uten noen kostnad.

Advokatene i Zenit advokater kan bistå med revidering av eldre konkurranseklausuler slik at de er tilpasset reglene i arbeidsmiljøloven, samt utarbeide nye konkurranse- og kundeklausuler. Vi bistår også i tvister knyttet til slike klausuler.

Trenger du bistand med arbeidsrett? Kontakt oss via hjemmesiden, på e-post eller på telefon.

Kontaktperson arbeidsrett:

Advokat Pål S. Jensen – tlf. 455 01 470

 

 

"En avtalt konkurranseklausul faller bort hvis arbeidsgiver ikke aktivt foretar seg noe innen fire uker etter at oppsigelse er mottatt"