Nyhet

Disse bedriftene må overholde den nye åpenhetsloven

Åpenhetsloven er vedtatt av Stortinget, og trer i kraft 1. juli 2022. Lovens fulle navn gir en pekepinn på hva den nærmere gjelder: Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. I tillegg følger det av formålsbestemmelsen at den skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven gjelder for det som er nærmere angitt som «større virksomheter». Dette er:

  • Alle virksomheter som i regnskapsloven er regnet som store foretak. Det vil si allmennaksjeselskaper og regnskapspliktige hvis aksjer, andeler, grunnfondsbevis eller obligasjoner noteres på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet. I tillegg omfattes andre selskaper som i forskrift måtte være regnet som store foretak.
  • Selskaper som på balansedagen overskrider minst to av følgende vilkår:
    • salgsinntekt: 70 millioner kroner
    • balansesum: 35 millioner kroner
    • gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk.
  • Morselskaper skal regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt for mor- og datterselskaper sett som en enhet.

Loven innebærer plikt til å utføre og redegjøre for ulike aktsomhetsvurderinger for å oppfylle lovens formål. Samt en plikt til å gi ut informasjon i denne forbindelsen.

Det er Forbrukertilsynet som får ansvar for å føre tilsyn med loven og gi veiledning til virksomhetene. Som tilsynet skriver på sine informasjonssider om den nye loven er det viktig å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av virksomheten. Plikten til å gi ut informasjon gjelder allerede fra loven trer i kraft 1. juli 2022.


Trenger din bedrift bistand med oppfyllelse av de nye kravene og etablering av rutiner i denne forbindelsen? Kontakt oss via hjemmesiden, per e-post eller på telefon.

Kontaktpersoner:

Advokat Pål S. Jensen – tlf 455 01 470

Advokat Daniel Wikstøl – tlf. 466 31 471

"Plikten til å gi ut informasjon gjelder allerede fra loven trer i kraft 1. juli 2022."